Te Lucis Ante Terminum - Thomas Tallis. Just lovely.